SMC MBX 850 V2 EPS, Euro4 mit Autobahnzulassung


Einführungspreis CHF 11'690.00


SMC MAX 850 V2 EPS, Euro4 mit Autobahnzulassung

kurzer Radstand

Einführungspreis CHF 11'190.00


SMC MAL 850 V2 EPS, Euro4 mit Autobahnzulassung

langer Radstand

Einführungspreis CHF 11'690.00